เกษตรยะลา นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน ซึ่งเป็นการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Google Meet เชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา กับสำนักงานเกษตรอำเภอรามัน

ประเด็นการนิเทศงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริหารโครงการงบประมาณ/การบริหารงานสำนักงาน งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System และการบริหารสำนักงาน (งานสารบรรณ พัสดุ และบุคลากร) โดยสำนักงานเกษตรอำเภอได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และความต้องการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*