เกษตรยะลา นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Google Meet เชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลากับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

ประเด็นการนิเทศงานประกอบด้วย การบริหารโครงการงบประมาณ/การบริหารงานสำนักงาน งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System และการบริหารสำนักงาน (งานสารบรรณ พัสดุ และบุคลากร) โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และความต้องการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*