เกษตรยะลา ขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละกลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำ พิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยของปัญหา โดยปัญหาที่รวบรวมได้ในครั้งนี้ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่ทันเวลาที่กำหนด วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลาไม่มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และการบันทึกระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไม่ครบถ้วนสม่ำเสมอ  

ทั้งนี้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการคิดเชิงระบบ ด้วยการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานประจำโดยวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำ ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนการดำเนินงาน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*