เกษตรยะลา ฝึกอบรมเกษตรกรไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ สวนหมื่นบุปผา โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขยายผลโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดยะลา มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีทักษะ และสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้กระถาง ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เกษตรกรจากกลุ่มขยายผลในอำเภอเบตง อำเภอธารโต และอำเภอบันนังสตา รวมทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 100 คน

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอเบตง สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง และโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*