แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


แบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม
1 ฝ่าย ดังนี้

  • กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
  • กลุ่มอารักขาพืช
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป


และมีสำนักงานเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ
ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา