เกษตรยะลา แนะนำการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายจำนงค์  เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางจิรพันธ์ แก้วพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นายพีรบูรณ์  พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมจัดรายการ “แหลงหรอยๆ กับสำนักงานเกษตร” ในประเด็น “การทำการเกษตรแบบผสมผสาน” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10-12.00 น. ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการสด (Live สด) ในทุกวันและเวลาดังกล่าว ผ่านทาง Facebook เพจ “94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้” และสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่านทาง Link ต่อไปนี้ https://www.facebook.com/9425PRDYala/videos/379450140163231

เกษตรผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป โดยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จำแนกลักษณะของการเกษตรผสมผสานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชผสมผสานการเลี้ยงสัตว์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเกษตรผสมผสาน คือ ลดความเสี่ยงเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศ  ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน การระบาดของศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในฟาร์ม มีอาหารเพียงพอแก่การบริโภคภายในครัวเรือน และมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ส่งผลดีต่อสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิต และยังเป็นระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย

ขอขอบพระคุณ คุณสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*