เกษตรยะลา ร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีบุคคลเป้าหมาย คือ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการ และผู้อำนวยการกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน จำนวน 620 คน การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำรูปแบบของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวคิด ประสบการ์ณจากวิทยากร รวมถึงข้อค้นพบและความท้าทายในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตนเองต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*