เกษตรยะลา ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DW) การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน งานยุวเกษตรกร และงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจแปรรูปและตลาดทุเรียนจังหวัดยะลา โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ รวมทั้งสถานการณ์ศัตรูพืช พร้อมทั้งพิจารณาความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับอำเภอ และแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบรางวัลให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลที่มีผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา และนางสาวปวีณา  ฉัตรเทียนชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รับผิดชอบตำบลบาเจาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา

 

ภาพ : นายอับดุลญาลีล บูระพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ข่าว : นายพีรบูรณ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*