เกษตรยะลา ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน การสรุปผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดยะลา โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นต้น พร้อมทั้งพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบรางวัลให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลที่มีผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง และนางสาวอาภรณ์  รัตนพิบูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ผู้รับผิดชอบตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*