เกษตรยะลา ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม

 

การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ รวมทั้งแจ้งกำหนดการและรูปแบบการจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้รัดับอำเภอ (District Workshop) ซึ่งกำหนดจัด ในวันที่ 22 – 23 มถุนายน 2564 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดบูรณาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

นอกจากนี้ ได้มีการทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*