เกษตรยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 ท่าน ในประเด็นดังนี้ นายโชคดี วิรุณกาญจน์ ในประเด็นแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และนายจำนงค์ เพชรอนันต์ ในประเด็นแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงนโยบาย ทั้งนี้ นายกัสมัน ยะลาแล เกษตรจังหวัดยะลา ได้ร่วมพบปะ และให้แนวทางการดำเนินงานการทำงานส่งเสริมการเกษตร โดยการน้อมนำนโยบายของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ในประเด็นท้าทายของนักส่งเสริมการเกษตร 9 ประเด็นท้าท้าย ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมมอบประกาศและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และบุคคลทางการเกษตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานด้านการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้ง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*