เกษตรยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มที่ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา เบตง ธารโต และยะหา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา กลุ่มที่ 1 เข้าร่วม

 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) เป็นเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System : T & V System) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

กิจกรรมประกอบด้วย การแจ้งเรื่องเร่งด่วนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด การบรรยายความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) และการเสวนาในประเด็นกรณีศึกษาการจัดเวทีชุมชนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินรายการโดย นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายจารนัย ทองเหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา และนายอิสระภาพ แดวอสนุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา

 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในวันนี้เป็นกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา เบตง ธารโต และยะหา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วม

 

นอกจากนี้ นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้แทนเกษตรกรรับมอบ

 

ภาพ : นายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ข่าว : นายพีรบูรณ์ พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสานสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*