เกษตรยะลา จัดลงนามบันทึกข้อตกลงอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาของประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสนอของบประมาณโครงการฯ จำนวน 3 แปลง และกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,882,500 บาท เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการ

 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการกษตรจึงได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

 

สำหรับจังหวัดยะลา มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสนอของบประมาณโครงการฯ จำนวน 3 แปลง ดังนี้ 1. แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จดทะเบียนในนาม บริษัท แปลงใหญ่ทุเรียนกรงปินัง จำกัด 2. แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จดทะเบียนในนาม บริษัท แปลงใหญ่ทุเรียนปุโรง จำกัด 3. แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด หมู่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันยะลา

 

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว กลุ่มแปลงใหญ่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*