เกษตรยะลา ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2565

                    วันที่ 30 กันยายน 2565  นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2565 (ครั้งที่ 9/2565) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ 
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เรื่องแจ้งของกลุ่ม/ฝ่ายและสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอ
และสำนักงานเกษตรจังหวัดได้นำเสนอปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานในปี2566
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการในปีงบประมาณ 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*