การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนก่อน (First come, First served) ประกอบด้วย

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนฝึกอบรมที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 ทุน โดยรับสมัครระหว่าง
วันที่ 26 กันยายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ) จำนวน 5 ทุน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2565

ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*