เกษตรยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจิรพันธ์ แก้วพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอรามัน และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกรงปินัง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยือนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*