ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

        สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาภาคประชาชน “ทปษ. ภาคประชาชน” จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ ด้านละไม่เกิน 3 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดไม่น้อยกว่าสามปี
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่สมัคร โดยกำหนดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ทั้งนี้ บุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*