การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

บริษัทเอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะในระดับสากล ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*